VĂN BẢN QPPL PCCC
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QC 06:2010/BXD 2010 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 06:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ
2 TCVN 3890-2009 2009 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRA
3 TT 66/2014/TT-BCA 16/12/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 QUY ĐỊ
4 NĐ 79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, B
5 27/2001/QH10 29/6/2001 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 27/2001/QH10 VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
6 QC 08:2009/BXD 2009 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ
7 TCVN 5040:1990 1990 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - KÍ HIỆU HÌNH
8 TT 56/2014/TT-BCA 12/11/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG
9 NĐ 167/2013/NĐ- CP 12/11/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG
10 40/2013/QH13 22/11/2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
11 TCVN 3254:1989 1989 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY - YÊU CẦU CHUNG
12 TT 48/2015/TT-BCA 06/10/2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
13 TCVN 5760:1993 1993 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤ
14 TT 57/2015/TT-BCA 26/10 /2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ
15 TCVN 3991: 2012 2012 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG - THUẬT NGỮ - ĐỊNH
16 04/2009/TTLT/BXD-BCA 10/4/2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CẤP NƯỚC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NG
17 TCVN 2622 – 1995 1995 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2622 : 1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ
18 TT 150/2014/TT-BCA 10/10/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY
« 1 2 »

VĂN BẢN QPPL PCCC

VĂN BẢN QPPL PCCC

VĂN BẢN QPPL PCCC