TIÊU CHUẨN
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 3890-2009 2009 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRA
2 TCVN 5040:1990 1990 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - KÍ HIỆU HÌNH
3 TCVN 3254:1989 1989 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY - YÊU CẦU CHUNG
4 TCVN 5760:1993 1993 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤ
5 TCVN 3991: 2012 2012 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG - THUẬT NGỮ - ĐỊNH
6 TCVN 2622 – 1995 1995 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2622 : 1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ
7 TCVN 4513:1988 1988 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
8 TCVN 6379 – 1998 1998 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6379 : 1998 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT
9 TCVN 5738:2001 2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5738:2001 Soát xét lần 1 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - YÊU CẦU KỸ THUẬT
10 TCXD 218:1998 1998 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 218 : 1998 (ISO 7240-1 : 1988) HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY - Q
11 TCVN 7336 - 2003 2003 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG-YÊU CẦU THIẾT KẾ
12 TCVN 6305-1: 2007 ??n 6305-5: 2007 2007 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-1: 2007 ISO 6182-1 : 2004 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ
13 TCVN 6101:1996 (ISO 6183:1990) 1996 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CACBON DIOX
14 TCVN 7278-1:2003 (ISO 7203-1:1995) 2003 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7278-1 : 2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ
15 TCVN 7435-1:2004 2004 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH
16 TCVN 5065 – 1990 1990 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5065:1990 KHÁCH SẠN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Hotel – Design standard Nhóm H
17 TCVN 6160:1996 1996 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6160:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - NHÀ CAO TẦNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ
18 TCVN 4756:1989 1989 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4756 : 1989 QUY PHẠM NỐI ĐẤT VỠ NỐI KHÔNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
« 1 2 »

TIÊU CHUẨN

TIÊU CHUẨN

TIÊU CHUẨN