LUẬT PCCC
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 27/2001/QH10 29/6/2001 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 27/2001/QH10 VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
2 40/2013/QH13 22/11/2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

LUẬT PCCC

LUẬT PCCC

LUẬT PCCC